Hur hänger det ihop egentligen inom SWEA?

Moderorganisationen heter Swedish Women’s Educational Association International, Inc, kallad SWEA International, och består av en demokratiskt vald styrelse. I den ingår en internationellt vald ordförande och vice ordförande samt sju regionalt valda regionordförande. Därtill en skattmästare och en sekreterare, som utses av styrelsen utan rösträtt. Till sin hjälp har styrelsen ett antal kommittéer, en administrativ chef och rådgivare.

Avdelningarna i SWEA har skrivit avtal med SWEA International, ett s.k. Chapter Agreement, som binder dem till moderorganisationen och dess syften ungefär som vid ett franchisingavtal. Det innebär både rättigheter och skyldigheter för avdelningarna och medför till exempel att de får använda SWEAs namn och logga. I gengäld måste avdelningarna följa SWEAs stadgar och riktlinjer och inte minst verka för SWEAs styften: att främja svensk kultur, det svenska språket och svenska traditioner.

 

De dryga sjuttio avdelningarna delas geografiskt in i sju regioner, VAME MAME, OAME, VEMA, MEMA, OEMA och ASOC. De har en gemensam mötesplats i respektive regions regionstyrelse, som leds av de regionalt valda styrelseledamöterna i SWEA International. Regionordförandena har därför två uppdrag, både som ordförande i regionstyrelsen och ledamot i den internationella styrelsen.

Avdelningarna har sina årsmöten senast i februari månad, medan SWEA International har sitt senast den sista april. De regionala årsmötena är däremot förlagda till hösten.